شرکت رسام یو پی اس : ساختار متمرکز کننده های فوتو ولتاییک

ساختار متمرکز کننده های فوتو ولتاییک

ساختار متمرکز کننده های فوتو ولتاییک ساختار اصلی متمرکز کننده هایفوتوولتاییک را عدسی‌ها و آینه‌های متمرکز کننده تشکیل می دهند. ساخت عدسی‌هایمتمرکز کننده نور در سی سال اخیر پیشرفت زیادی داشته است. عدسی های غیر تصویری کهشاخه ای از عدسـی هـای هندسـی میباشـند نقـش عمـده ای در تکامـل شکل عدسی هایمتمرکز کننده نور داشته اند. […]

×

سامانه گفتگوی آنلاین

پاسخگوی سوالات شما هستیم.

×