شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups) ضریب توان   نسبت توان واقعی به  توان ظاهری را در سیستمهای الکتریکی AC ضریب توان گویند و مقدارآن بین ۰ تا ۱ است. و این توان در مصرف کننده هر چقدر به ۱ نز دیک باشد برای تولید کننده دستگاه بهتر است. توان واقعی: توان واقعی […]

تماس مستقیم با شرکت