انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

شرکت رسام یو پی اس : انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی
انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

هنوز هم در الکترونیک صنعتی در کاربردهای ولتاژ بالا و جریان بالا از تریستورها استفاده میکنیم(در یو پی اس هم استفاده می شود).انواع جدیدی از تریستورها ساخته شده که عبارتند از:

۱-Phase Control Thyristors (SCRs)
۲-Fast Switching Thyristors (SCRs)
۳-Gate Turn-off Thyristors (GTOs)
۴-Bidirectional Triode Thyristors (TRIACs)
۵-Reverse Conducting Thyristors (RCTs)
۶-Static Induction Thyristors (SITHs)
۷-Light Activated Silicon Controlled Rectifiers (LASCRs)
۸-FET Controlled Thyristors (FET-CTHs)
۹-MOS Controlled Thyristors (MCTs)

انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

۱- در این تریستورها سرعت سوئیچ پایین بوده و در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میکرو ثانیه است.

این تریستورها کاربردهای عمومی مثل کنترل زاویه فاز یا یکسوکننده ای کنترل شده را دارند.
معمولا هم با کموتاسیون طبیعی خاموش میشوند.
۲- در این نوع از تریستورها سرعت سوئیچ از ۵ تا ۵۰ میکرو ثانیه است و کموتاسیون اجباری دارند.

هرجایی که نیاز به سرعت بالا در قطع و وصل باشد مثل اینورترها و یکسوکننده های دو جهته میتوان از آنها استفاده کرد.
۳- این نوع از تریستورها با اعمال یک پالس مثبت به گیت شان روشن میشوند و با اعمال یک پالس منفی به گیتشان خاموش خواهند شد.به دلیل به وجود آمدن یک ناحیه خاص در پیوند قطعات p و n این المان در حین سوئیچ شدن از حالت صفر به یک سرعت سوئیچش کمی کاهش می یابد.
بهترین مزیت GTO نداشتن مدار کموتاسیون و در نتیجه حذف نویزهای اضافی این مدارات است.
۴- همان ترایاک است که در دو جهت میتواند عمل هدایت را با تحریک گیتش انجام دهد.

۵- یک تریستور است که مانند شکل زیر یک دیود به صورت موازی با آن قرار گرفته است.

این نوع تریستور در مدارهای چاپر و اینورتر کاربرد دارد زیرا دیود موازی شده تریستور را در برابر جریانهای برگشتی از المانهای اندوکتانسی مثل سلف ها و ترانسها محافظت میکند.
۶- این المان جدید که SITH نام دارد با اعمال یک پالس مثبت به گیتش روشن شده و با اعمال یک پالس مثبت به گیتش خاموش میشود.
سرعت این المان در حد ۱ تا ۵ میکرو ثانیه است که از بقیه انواع تریستورها سریعتر است.

همچنین دارای dv/dt‌و di/dt قابل توجهی است.
۷-همان طوری که از اسمش پیدا است در به وسیله تابش نور به گیتش فعال میشود و کاربرد آن در سیستمهای ولتاژ و جریان بالا مثل HVDC ها است.
۸-از موازی شدن یک MOSFET  با یک تریستور تشکیل شده است.خیلی ساده با تحریک گیتMOSFET تریستور روشن میشود.

۹- ساختمان داخلی این المان به صورت شکل زیر است

مشخصات خوب این المان عبارتند از:
سرعت سوئیچ بالا،تلفات توان کم،مقدار افت ولتاژ کم در حین هدایت و امپدانس ورودی بالا.