تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان

تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان

شرکت رسام یو پی اس : تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان
تکنولوژی خورشیدی در جهان

مروری کوتاه بر تکنولوژیهای خورشیدی موجود دنیا

در زیر نگاهی اجمالی بر تکنولوژی های خورشیدی موجود دنیا خواهیم انداخت:

تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان : نیروگاه های حرارتی پارابولیک که قریب بیست سال از تکنولوژی آن سپری شده و نسل جدیدآن یعنی نیروگاه های هلیواستات مانند آنچه از چند سال پیش در اسپانیا و آمریکا راهافتاده اند، هنوز هم یکی از بهترین تکنولوژی های دنیا به حساب می آیند. ایننیروگاهها نزدیک به ۲۵‌ درصد بازده الکتریکی دارند و علاوه بر هزینه های بالاینگهداری ناشی از استفاده از توربینهای بخار استرلینگ، از حرارت تولید شده توربینهایشان هیچ استفاده ای نمی کنند. همچنین، برای تولید کمتراز ده مگاوات، صرفه
اقتصادی نداشته و اجرای آنها سالها طول می کشد. مرکز تحقیقات فطروسی در مورد ایننیروگاه ها تحقیقات مفصلی انجام داده است.

نیروگاه های حرارتی توزیع شده استرلینگ که از اوایل سال ۲۰۱۱ به بازار وارد شده اندنیز یکی از برترین تکنولوژی های موجود محسوب می شوند. آنها هم قریب ۲۵‌ درصد
راندمان الکتریکی دارند ولی به دلیل استفاده از توربینهای بخار استرلینگ در کانوندیش، از صدای زیاد و عمر کوتاهی برخوردارند. از معایب دیگر این سیستمها می توان به
قیمت غیر رقابتی آنها اشاره کرد.

سلول های فوتوولتاییک که برخی از تولید کنندگان ادعا می کنند در حرارت ۲۰ درجهراندمان آنها را به ۱۸‌درصد رسانده اند درعمل با توجه به تغییرات زیاد راندمان بهنسبت تغییرات دما آنهم به شرطی که با ترکرهای دوبل همیشه روبروی خورشید نگه داشتهشوند، بیش از ۱۵‌درصد کارایی ندارند و این در حالیست که بدون ترکر بازده متوسط آنهااز۱۰درصد هم کمتر است. این سلولها تقریبا به سالهای پایانی عمر خود رسیده اند.

در سالهای اخیر رقابت شدیدی بین محققین در گرفته تا بتوانند مدول هایی بسازند که درآنها بجای استفاده از سطح زیادی ویفر با بازده پایین، آنگونه که در سلول های
فوتوولتاییک رایج بوده، نور را بر روی ویفرهای کوچکی متمرکز کنند تا بتوانند عمق نفوذ آن را افزایش دهند و بدین طریق امکان نفوذ نور را به لایه های مختلف ویفرهای روی هم قرار داده شده فراهم نمایند. این تکنولوژی منجر به تولید مدولی به نامکانسنتریتد فوتوولتاییک شده است.

هر چند در حال حاضر این سلول ها از سلول های هم توان فوتوولتاییک بسیار گرانترندولی از یک طرف قابلیت ارزان تر شدن سریعی دارند و از طرف دیگر بدلیل بازدهدوبرابری، برای نصب به سطحی نصف سطح لازم برای سلول های فوتوولتاییک نیازمندند. یکیاز اولین شرکتهایی که در سال ۲۰۱۱ موفق به ارائه این تکنولوژی گشته، شرکت ایزوفوتوندر پارک تکنولوژی اندلوسیا در جنوب اروپا است که اتفاقاَ مرکز تحقیقاتی شرکتاسپانیایی بنیانگذار مرکز تحقیقات فطروسی در نزدیکی این شرکت و در همان پارکتکنولوژی قرار دارد.

تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان

دولت اسرائیل در یک برنامه کلان تحقیقاتی وهمزمان با پژوهشهای مرکز تحقیقات فطروسیدر این زمینه، اقدام به طراحی یک سیستم نوین دیش هلیواستات نموده که می تواند نورخورشید را پس از ششصد بار افزایش توان مستقیما بر روی ویفرهای مولتی جانکشن متمرکزکند. هر چند بازده الکتریکی این سیستم در لحظه نوشتن این مقاله (۱۷مرداد ۱۳۹۰)۲۰،۴۵ درصد است ولی جذابیت آن به حدی است که دولت چین را بر آن داشته که با عقدقراردادی تعداد ۸۹۰۰ دستگاه از این دیشهای هلیواستات مولتی جانکشن را به منظوراحداث دو نیروگاه ده مگاواتی در استان گانسو و برای دو شهر جیایوگوان و چینچنگخریداری نماید. دولت چین در یک توافقنامه موازی متعهد شده است که در صورت موفقیتآمیز بودن این دو پروژه نسبت به خرید مجدد دیشهای فوق برای دیگر شهرهای خود اقدامکند.مرکز تحقیقات فطروسی سالهاست برای رسیدن به این تکنولوژی تلاش می کند و امیدوار استآن را با ۱٪ بازده بیشتر به مناسبت نوروز ۱۳۹۱ خورشیدی، در پارک فن آوری پردیسرونمایی نماید.