شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم

آنچه در این مطلب خواهید خواند

شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم

بازسازی و احیاء باتری نیکل کادمیوم فرسوده

شرکت رسام یو پی اس : شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم
شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم

به آگاهی می رساند شرکت رسام یو پی اس درباره بازبینی، احیاء و تعمیر باتری های نیکل کادمیوم و آلکالین (ساختار

الکترولیت) فعالیتی گسترده انجام می دهد.

در این جهت خدمات نفیسی به کارخانه ها و صنعت کشور عزیزمان ایران، عرضه نموده است.

مراقبت باطری نیکل کادمیوم

همانطور که می دانید مراقبت و نظارت از باتری های نیکل کادمیوم و بهره جویی مورد نظر (حدوداً ۲۵ سال )وابسته به عامل های بی شماری است .

ساختار و کیفیت باطری نیکل کادمیوم

از قبیل چگونگی ساختار باتری، کیفیت شارژ و دشارژ و عامل های تعیین کننده دیگر، مخصوصاً عوض کردن الکترولیت باتری دارد .

یکی از ماده های تشکیل دهنده الکترولیت باتری نیکل کادمیوم مواد Potassium Hydroxide  یا KOH (پتاس)می باشد .

مواد شیمیایی در باطری نیکل کادمیوم

این ماده شیمیایی در کل دوره عمر باتری و بویژه هنگامیکه باتری در وضع Flot charge  سپری می کند کل گازهای انیدرید کربنیک (CO2) حاضر در پیرامون فضای باتری را بوسیله سوراخهای درب باتری ربایش نموده و آنرا داخل سلول می کند.

کربنات پتاسیم نیکل کادمیوم

در پی آمیختن با خود، مواد نوینی با نام کربنات پتاسیم (Potassium Carbonate) ایجاد می کند.

نیکل کادمیوم

اساساً این مواد آزار دهنده الکترولیت و باتری بوده و در طویل مدت به بیشترین چگالی خود می رسد که در اینطور وضعیت الکترولیت تماماً کثیف می گردد.

و کم کم علت ازدیاد ایستادگی درونی باتری و کاستی گنجایش آنرا مهیا می نماید.

شارژ اولیه باطری

شکل پذیری مواد ویرانگر الکترولیت(کربنات پتاسیم) برابر قاعده ذیل می باشد:

H2O +(کربنات پتاسیم) CO3K2= (کربونیک هوا))+ CO2  الکترولیت) KOH 2 کربنات پتاسیم آن مواد، ماده ویرانگر و معدوم کننده الکترولیت می باشد

احیاء باطری نیکل کادمیوم

که به سبب آمیختن پاره ای از الکترولیت با گاز کربنیک هوا ایجاد شده است.

تخریب باتری نیکل کادمیوم

از این گام به بعد کاستی گنجایش و مخروب تدریجی باتری و در آخر نابودی اتفاق می افتد.

احیاء باطری نیکل کادمیوم

از اینرو برای پیشگیری از پیشروی این گونه رویه ای و استفاده تقریبی ۲۵ سال از باتری نیکل کادمیوم لازم است هر ۲ الی ۳ سال یکبار میزان مواد کربنات پتاسیم شکل گرفته در درون باتری را سنجش کرد تا چنانچه چگالی آن از حدود وخیم ۶۰ گرم در یک لیتر تعدی کرده باشد.

تعویض مایع الکترولیت

به شستن شیمیایی PLATE و عوض کردن مایع الکترولیت باتری اقدام شود.

چگالی

از آنجاییکه چگالی مواد کربنات پتاسیم پس از سپری شدن تقریبی ۳ سال به مقیاس چشمگیری می رسد.

 نیکل کادمیوم

بیشتر پدیدآورندگان باتریهای نیکل کادمیوم پیشنهاد کرده اند که بهتر است بعد از پایان زمان یاد شده تعویض الکترولیت اجرا شود.

احیاء باطری نیکل کادمیوم

تا کنون اینگونه رویه ای به گونه منتظم یا غیر منتظم در جایگاههایی که از باتریهای NI-CDنیکل کدمیوم  بهره می گیرند انجام شده است.

شارژ اولیه واحیاء باطری نیکل کادمیوم

شرکت رسام یو پی اس برای ترتیب دادن به خبرگی یاد شده و میسر نمودن آن ، طی ارتباط با سازندگان سرشناس باتریهای نیکل کادمیوم ازعهده آن برآمده تا سنجش چگالی وغلظت مواد کربنات پتاسیم را بوسیله تیتراسون بدست آورد که در این باره لابراتواری هم آماده سازی نموده است.

شارژ باطری نیکل کادمیوم

از این رو دیگر در مقابل عوض کردن الکترولیت دوره ای مبتنی بر تجربی می توان با یقین افزونتر و به طریقه دانش دقیق تعویض الکترولیت را معین سازی و مبادرت نمود.