مشخصات الکتریکی یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : مشخصات الکتریکی یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

مشخصات الکتریکی یو پی اس

شرکت رسام یو پی اس : مشخصات الکتریکی یو پی اس
مشخصات الکتریکی یو پی اس

مشخصات الکتریکی:

ویژگی الکتریکی یک منبع تغذیه نشانی کیفیت خروجی های آن و نیز قابلیت آن در تاب شرایط ویژه مثل قطعی و مشکلات در انرژی ورودی و نیزدگرکونی در باری که منبع تغذیه حمایت میکند میباشد. درصورتی این خصوصیات مهم و اساسی است و نشانی سطح کیفیت منبع تغذیه است، باید اعتراف کنم که در بیشتر از وضیعت نیاز نیست که کاربران منبع تغذیه همه ی این جزییات را بدانند. شما تنها باید اطمینان پیدا کنید اکه خصوصیات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف آشکار با دیگر منابع تغذیه همانند ندارد.برای منابعی با فاکتورهای شکل نو، باید خصوصیات منبع تغذیه برای هماهنگی با خصوصیات هایی که در برگه ویژگی ضریب شکل قطعه آورده شده است مطالعه شود.

به غیر از آن، تضاد های کم را برای پیدا کردن فرجام  بزرگ بین دو منبع تغذیه مورد استفاده قرارندهید .

مشخصات الکتریکی یو پی اس

زمان نگاهداری:

به احتمال زیاد اصلی ترین خصوصیت الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، مدتی است که منبع تغذیه در صورت قطع ورودی توانایی خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برای این زمان بیست میلی ثانیه است .این مقدار نشانی زمانی است که در صورت قطع شبکه برق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند و بعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب را بفرستد.

نیز مهم است که این زمان را با زمان انتقالیو پی اسای که قرار است برای رایانه خود در نظر بگیرید قیاس کنید.

زمان محافظت نیاز است بصورت قابل ملاحظه ای از زمان انتقال زیاد تر باشد تا احتمال وقوع اختلاف کم شود.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

تنظیم بار:

برخی اوقات به اسم تنظیم ولتاژ بار خوانده میشود.

این ویژگی به توانایی منبع تغذیه برای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم و زیاد میشود اشاره دارد.

ولتاژ یک منبع انرژی DC با افزایش بار تمایل به کاهش دارد و برعکس ولتاژ یک منبع انرژی با افزایش بار میل به زیاد شدن دارد.

هر چقدر منبع تغذیه خوب  ترباشد قابلیت زیادی برای یکنواخت سازی این تغییرها خواهد داشت.

تنظیم بار بیشتر بر حساب درصدی از ولتاژهایی که منبع تغذیه تهیه میکند با علامت مثبت و منفی نشان داده میشود.

دو تا شش درصد معمولی است.

یک درصد هنوز خوب است. ( سیگنالهای منفی پنچ ولت و منف دوازده ولت حتی در دستگاههای بسیار خوب معمولاً مناسب تر از مثبت و منفی پنج درصد نیستند چون به هر حال این سیگنالها دارای جریان ضعیف و بیشتر بدون فایده می باشند).

مشخصات الکتریکی یو پی اس

تنظیم خط :

متمم و کامل کننده تنظیم بار است.

این ویژگی قابلیت منبع تغذیه را برای کنترل خروجی خود وقتی که ولتاژ ورودیAC   از کمترین مقدار تا زیادترین مقدار قابل قبول تغییر میکند نشان میدهد. مجدداً مقدار هر سطح خروجی با عددی بر حسب درصد (با علامت مثبت و منفی) نمایش داده میشود که +/- ۱تا۲  درصد معمولی است.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

مولفه DC:

برخی اوقات به آن موج AC  می گویند.

منبع تغذیه از ورودی AC، خروجیDC تولید می کند.

اگرچه خروجی بطور خالص DC نمی باشد.

در هر سیگنال تعدادی مولفه AC  وجوددارد که بخشی از آنها با سیگنال ورودی حمل میشود وبرخی دیگر، ازاجزای منبع تغذیه برداشته میشود. البته مقادیرآنها بسیارکوچک است واکثرمنابع تغذیه این مقادیر را در فهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی دربرخی تجهیزات مانند موتورهایAC یاترانسفورماتورهایی با ورودیACاین مقوله بسیارمهم میباشد.

ترانسفورماتوربا خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ما خواهد بود.

مولفه هایDCمعمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگراندازه گیری ولتاژ ACازمقدارمنفی تامثبت آن است.هرچه عدد کمترباشد بهتراست.در یوپی اس های بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهش مؤلفهDCوجود دارد ولی میدانیم که ضریت حرارتی رزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفهDCبر اساس استانداردIECبیشتر است.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

واکنش ناپایدار:

یک منبع تغذیه کلید دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای سنجش میزان خروجی منبع برای کنترل چگونگی کار آن بکارمیبرند.

تقریباً مثل کار یک ترمومتر و ترموستات جهت کنترل دمای خانه.

همانطورکه دربخش تنظیم بیان شد ولتاژخروجی یک سیگنال با تغییر بارآن، تغییر میکند.

در واقع وقتی که بار بشدت تغییر میکند پیروی آن سطح ولتاژنیزتغییری میکند.

این تغییرلحظه ایی به اسم یک واکنش غیر ثابت خوانده میشود.

اگرولتاژی زیریک بارسنگین ناشی ازمصرف چند نشانگر گوناگون قرارداشته باشد ویک آن غیرازیک نشانگر، مابقی آنها دیگرجریان نکشند، ولتاژ به جریان مانده امکان دارد بصورت لحظه ایی زیاد شود.این عمل را یک اضافه ولتاژ(overshoot) میگویند.واکنش ناپایداربسیارزود واثرگذاراست اما منبع تغذیه میتواند خود را با این دگرگونی لحظه ایی وقف دهد.

دراینجا ویژگی یک واکنش ناپایدارواقعی را باهم مطالعه میکنیم:

خروجی های مثبت پنچ ولت ومثبت دوازده ولت به اندازه پنج درصد درکمترازیک میلی ثانیه با یک دگرگونی بیست درصدی در بار،برمیگردند.مفهوم این حرف اینست که برای خروجی های مثبت پج ولت و مثبت دواده ولت، اگر خروجی در یک سطح مشخص که آنراV1میگذاریم قرارداشته باشد وجریان بارآن سیگنال به اندازه حداکثربیست درصد کم یا زیاد شود ،ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار پنج درصدV1برمیگردد.

روش است که واکنشهای زودتر ونزدیکتر به ولتاژ مبدا خوب تراست.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

حداکثر فشارجریان/ جریان سریع وغیرعادی ورودی:

زیادترین مقدار جریانی که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای بار اولین روشن میشود میکشد.

این جمله،برخی وقت ها برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه درزمان روشن شدن در مقابل چه اندازه شوک قراردارد بکار برده میشود.

هرچه این مقدارکمتر باشد مناسبتر است.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

حفاظت درمقابل ولتاژ اضافی:

بغیراز انتخاب کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه بهتر شامل نگهدارنده ای درمقابل زیاد شدن ولتاژخروجی ازیک سطح بحرانی است. اگر به هرعلتی ولتاژ خطوط ۳٫۳+ ولت، ۵+ ولت ، یا ۱۲+ ولت ازمقدارمعینی زیاد تر شود ، منبع تغذیه آن خروجی را غیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با “نقطه گردش ولتاژ” گفته میشود (مثلاً ۶٫۲۵+ ولت برای خط ولتاژ ۵+ ولت) ویا با یک عبارت درصدی که برای مثال بیان شده صد و بیست و پنج درصد خواهد بود. این ویژگی همچنین میگوید که واکنش یک منبع تغذیه درمقابل شناسایی یک ولتاژاضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه رست میشود.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

حفاظت در مقابل جریان اضافی:

اگرجریان خروجی های منبع تغذیه ازحد مجاز زیاد شود،بعضی از منابع تغذیه این حالت را تشخیص میدهند ودستگاه را رست میکنند. منبع تغذیه مشخص میکند که چه مقدارجریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی موجب بروزاین حادثه شده است.


میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز:

ویژگی ورودی، به نیازهای الکتریکی ورودی به منبع تغذیه بیان میکند.

به عبارت دیگرویژگی برق شهرورودی به آن و یا آنچه که از یو پی اسبه منبع تغذیه وارد میشود.

بیشتر ویژگی الکتریکی ورودی بصورت یک محدوده درنظرگرفته میشود .

چون مثلاً زمانی که یک منبع تغذیه به برق دویست و بیست ولت برای ورودی نیاز دارد حتما، به این مقدارنیازنخواهد داشت.

محدوده قابل قبول این مقدارها گاهی بنام ” تلورانس مشخصات ورودی” خوانده میشود.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

محدوده ولتاژ ورودی:

به محدوده قابل قبول ولتاژورودی میگویند.

ازآنجاییکه بیشترمنابع تغذیه با برق نامی صد و پانوزده ولت یا دوست و سی ولت کارمیکنند، شما معمولاً 2 سری ازاعداد را خواهید دید.برای مثال نود و پنج تا صد و سی ولتACو صد و نود تا دویستو شصت ولتAC  محدوده ولتاژورودی برای تعیین کار خوب یک منبع تغذیه ، یک گزینه ی خطرناک نمیباشد چون اکثر ایستگاههای برق در شرایط معمولی به اندازه میزان نامی خود، برق تولید میکنند اگرچه کمترین میزان ولتاژورودی برروی شرایط کاری منبع تغذیهاثر میگذارد. (به بخش کاهش لحظه ای ولتاژ مراجعه شود)

مشخصات الکتریکی یو پی اس

انتخاب ولتاژ:

اگرمنبع تغذیه با هردو مقدارنامی صد و پانوزده و دویست و سی ولت کارمیکرد، آیا بصورت خود کار یکی ازاین 2 مقداررا انتخاب خواهد کرد یا یک سویچ برای این کاروجود دارد؟

فرکانس:

فرکانس قابل قبول انرژی ورودی پنچاه هرتز، شصت هرتز یا پنجاه و شصت هرتز است.

نیز محدوده ای ازفرکانسهای قابل قبول نیز استفاده میشود.ب

رای مثال چهل و هشت تا شصت و دو هرتز.

اکثرمنابع تغذیه با هردو فرکانس ورودی پنجاه و شصت هرتزکارمیکنند.


ضریب قدرت:

معیاری است که منبع تغذیه بعنوان یک بار به شبکه برق وارد میکند.

این ضریب برای منابع تغذیه عادی بین صفر٫پنج تا صفر٫هفت است وبرای منابعی با ضریب قدرت اصلاح شده اعدادی مانند ۰٫۹۹ را نیز میبینیم.گاهی اوقات درفهرست مشخصات دستگاه ، فقط عبارت ” ضریب قدرت اصلاح شده ” را میبینیم.

مطالب بیشتررا درمورد ضریب قدرت در بخش “انرژی واقعی وانرژی ظاهری” مطالعه فرمایید.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

توان یو پی اس:

همانطور که دربحث ظرفیت و زمان پشتیبانی یو پی اس  گفته شد  یک یو پی اس میتواند حدمشخصی از بار راپشتیبانی کند.

درواقع دوحد تعریف شده برای یو پی اس وجود دارد .

یکی کمترین توان ظاهری مشخصه بار(برحسب ولت-آمپر) و یکی دیگر زیادترین توان واقعی مشخصه بار (برحسب وات).بعضی وقت ها توان واقعی تاحد ماکزیمم آن فراهم نمیشود ولی باید محاسبه شود.اگر مقدار “وات” پشت دستگاه ذکرنشده باشد، اشکالی ندارد که آن راشصت درصد عدد “ولت-آمپر” در نظر بگیریم.هرچند خصوصیات دستگاه بصورت تکمیل بایستی مطالعه گردد  چون بعضی یو پی اس ها از نسبت دیگری برای ضریب قدرت استفاده میکنند.قانون توان یو پی اسدر مفهوم راحت ولی در عمل سخت است.

بارهایی که به یو پی اس متصل میشوند نمیتوانند از حدود معلوم شده بیشتر بروند.

اجازه بدهید چگونگی کار این دو حد را با چند مانند روشن کنیم:

فکر کنید یک یو پی اس ششصد و شصت و پنج ولت-آمپرداریم که “وات” آن معلوم نیست.

پس برای ضریب اطمینان شصت در صد را برای ضریب قدرت درنظر میگیریم که معنای آن حد سیصد و پنجاه  وات برای توان واقعی میباشد.مفهوم این حرف اینست که ما نمیتوانیم هیچ باری بیش از ششصد و پنجاه ولت-آمپر یا سیصد پنجاه وات به یو پی اس متصل کنیم.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

مثالهایی برای بارهای منابع تغذیه:

 منبع تغذیه عادی در محدوده پانصد ولت-آمپر:

باری باشدت پانصد ولت-آمپر به راحتی با این یو پی اس وصل میشود چون ضریب قدرت آن حدودشصت درصد است چیزی که همه ی تولیدکنندگان یو پی اس فکر میکنند حتی اگر ضریب قدرت هفتاد درصد باشد، هنوز بار سیصد و پنجاه واتی داریم که زیر حد یو پی اس  است.

– منبع تغذیه پانصد ولت-آمپر باضریب قدرت اصلاح شده:

بعضی از یو پی اس با اجزایی که به مدارهای آن اضافه شده است ضریب قدرت آن به حدود صد درصد رسیده است دراین وضیعت دستگاه پانصد ولت-آمپر و پانصد وات میباشد. چنین دستگاهی یو پی اس مورد موضوع مارا دچار اضافه بار میکند چون”وات” آن بسیار زیاد است.

حال که فهمیدیم محدوده ها دریو پی اس چیست، بگذارید نگاهی به بار کنیم.

برای فهمیدن اینکه یک” بار” چه درخواستی از یو پی اس دارد باید اندازه ولت-آمپر و وات آن را بدانیم.

متاسفانه بیشتر تولیدکنندگان اطلاعات مورد نیاز را دراین باره در اختیار نمیگذارند.

محدوده بالایی ولت-آمپر مورد نیاز برای یک دستگاه با نگاه کردن به جریان آن که بیشتر دستگاهها با برچسبی نزدیک کابل برق، آنرا مشخص کرده اند قابل اصلاح است اگر چه این اعداد کمی محافظه کارانه است.اگرجریان الکتریکی وسیله ای یک و دو آمپر باشد ولت-آمپر نامی مورد نیاز برای آن ۱٫۲*۲۲۰=۲۶۴ ولت-آمپر است هرچند در عمل هیچگاه به بیش ازدویست ولت-آمپر نیاز نمیباشد.

هیچ راهی برای اطمینان از این موضوع وجود ندارد جز اینکه شما بدانید چطور وسیله را با راه های الکتریکی آزمایش کنید بنا براین برای آرامش، شما باید با احتیاط کار کنید وهمان عدد دویست و شست و چهاررا درنظر بگیرید.

منابع تغذیه رایانه، بیشتر باعث گمراهی میشوند.

وقتی که مردم در مورد منابع تغذیه بحث میکنند، میگویند:

این یک منبع تغذیه سیصد وات است.

این مهم است که بفهمیم عدد سیصد در این مورد تقریباً تمام توانDCخروجی از دستگاه است.

این عدد وقتی که بحث اندازه یو پی اس گفته میشود کاملاً بی مفهوم است.

چون نمایش دهنده ولت-آمپر و یا وات مورد نیازبرای تغذیه نیست.

بیشتر منابع تغذیه دارای خصوصیات جریان هستند که شما بتوانید ولت-آمپرحداکثری آن را همانگونه که قبلاً گفته شده حساب کنید ولی اگر آنرا مرجع محاسبه قرار دهید به احتمال زیاد یو پی اس ای تهیه مکنید که بیش از اندازه مورد نیاز شماست چون خروجی منبع تغذیه، خود زیادترین اندازه است وتنها نمایشگر اینست که اگر منبع تغذیه بصورت کامل بیشترین مقدار خروجی راداشته باشد چه چیزی مورد احتیاج است.یک منبع تغذیه سیصد وات بر روی یک رایانه معمولی هرگز خروجی حتی نزدیک سیصد وات نخواهد داد. تا به حال تمام آن کارهایی را که برای انتخاب اندازه یو پی اس نباید انجام دهید به شما گفته شده است. حال چه کارهایی را باید انجام دهید؟ متاسفانه انتخاب اندازه یو پی اس کار راحتی نیست.شما بیشتر به اجبار با اعدادی که در میدانید با احتیاط کار کنید ویک یو پی اس با اندازه مقداری بیش از آنچه که نیاز دارید خریداری کنید تا اطمینان یابید که مقدار مورد نیاز شما ساپورت داده شده است.


Equipment Power Ratings Load in VA based on VA=Watts/0.7           


Desktop PC’s, Workstations or Servers (no monitor or other accessories included)    

Celeron or AMD to 800 MHz


 ۱۴۰

Celeron or AMD to 1.4 GHz


 ۱۶۵

PIII to 1 GHz


 ۱۵۰

PIV to 1.7GHz


 ۱۷۵

Intel Xeon to 2GHz


 ۱۹۵

Adder to any one of above for dual processors


    ۲۵


Tower Servers (no monitor or other accessories included)                                

Single processor any operating system


 ۴۹۵

Dual processor any operating system


 ۵۲۵


Monitors (Turn-on VA for some monitors is very high up to 1.5 kva !)              

۱۵ inch


    ۹۰

۱۷ inch


 ۱۱۰

۱۹ inch


 ۱۷۰

۲۱ inch


 ۱۹۵

۱۵ inch LCD


    ۵۰

۲۲ inch LCD


 ۱۱۰


Accessories                                                                                                              

CD Rom (internal) 


    ۳۰

CD Rom (external) 


    ۸۰

External hard drives (per each) 


    ۵۰


Printers                                                                                                                      

Inkjet/Bubble Jet


   ۵۰

Dot Matrix 


 ۱۰۰

Laser (UPS rating must = 2 x {laser printer + other loads} combined)


 ۹۵۰


Peripherals                                                                                                                

External Modem 


   ۳۰

Facsimile


 ۱۰۰

Tape Backup/Zip Drive


   ۳۵

Compact Hub


 ۱۵۰

Router


 ۲۰۰

Plotter


 ۱۳۵

Bridge


 ۱۰۰

۳۰۰W PMPO Speaker


 ۱۰۰

این توصیه ها را بخوانید:

برای یو پی اس ای که نیاز دارید، توصیه های تولیدکننده را برای دستگاههایی که قرار است مورد ساپورت قرار بگیرند در نظربگیرید. آنها را با منابع تغذیه ای که میخواهید ساپورت دهید قیاس کنید ویک نتیجه عاقلانه بگیرید. اگر بخش فروش یو پی اس گفت: “ایده آل برای یک رایانه کوچک رومیزی” وشما میخواهید آنرا برای یک رایانه بزرگ با دو پردازشگر که کارگرافیکی انجام میدهد استفاده کنید، حتما به مشکل خواهید خورد.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

آزمایش یو پی اس:

بهترین روش برای گزینش توان یو پی اس اینست که اگر بتوانید آنرا آزمایش کنید.

اگر دوستی دارید که یو پی اس ای تقریباً به اندازه آنچه که شما احتیاج دارید دارد، آنرا امانت بگیرید، باتریهایش را شارژ کنید، دوشاخه دستگاه خود احتمالا به خروجی یو پی اس متصل کنید وببینید که چه زمانی دستگاه شما روشن میماند قبل از اینکه یو پی اس  خاموش شود.اگریوپی اس  بدون هیچ مشکلی کار کرد و به شما اجازه داد که کار خود را سیو کنید، میتوان به آن اطمینان کرد.

محافظه کار باشید:

درمورد یو پی اس خوب است که ظرفیت آن کمی زیادتر از مورد نیاز باشد تا کمی کمتر.

وقتی که اطمینان پیدا کردید یو پی اس شما ظرفیت لازم را برای برآورده شدن احتیاج سخت افزاریتان دارد، مطلب بعدی زمان ساپورت یو پی اس از سیستم شما است.شما به چه مدت زمان احتیاج دارید؟اصلی ترین هدف یو پی اس  اینست که شما انرژی کافی داشته باشید تابتوانید با خیال راحت سیستم خود راخاموش کنید. هر زمانی بیش از آن “استفاده نامشروع” است. پس میتوان گفت که شما با استفاده از یو پی اس باید بتوانید در زمان نبود برق برای مدت بسیار کوتاهی کارکنید ولی اگر بخواهید زمان زیادی را جهت کار باسیستم خود داشته باشید حتما باید هزینه ی بیشتری بپردازید. برای بیشترکردن زمان استفاده از یو پی اس ، وسایل دیگری را به آن متصل نکنید.برای مثال وسایل جنبی رایانه مانند پرینتر، احتیاجی نیست که به یو پی اس متصل شوند.بیشتر تولیدکنندگان یو پی اس لیستی را تهیه نموده اند که زمان تئوری کارکرد یو پی اس را برای بارهای گوناگون نشان میدهد.موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود وصل مانیتور به یو پی اس است.

خاموش شدن مانیتور در زمان نبود برق موجب از بین رفتن اطلاعات نخواهد شد.

بنابراین احتیاجی ندارد که مانیتور به یو پی اس متصل باشد.

اگرچه وقتی که برق میرود اگر رایانه شما روشن باشد ولی مانیتور خاموش شود چگونه میتوانید بدانید که چه میکنید وآیا توانسته اید اطلاعات خود را سیو نمایید؟مانیتورها مخصوصا در اندازه های بزرگ مقدار قابل توجهی انرژی مصرف میکنند، پس زمان گزینش یو پی اس به این موضوع دقت داشته باشید.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

افزایش کیفیت برق:

بیشتر یو پی اس ها نه تنها امکان سیو را به وجود می اورند بلکه کیفیت برق ورودی را هم اضافه می کنند.

توانایی یو پی اس برای انجام این کار به طراحی وسطح کیفی آن وابسته است.

یو پی اس  ها آنلاین کیفیت برق خروجی را بیشتر میکند.بعنوان نتیجه، هراختلالی که در برق شهر بیافتد تنها برروی شارژرباتری اثر میگذارد، اگرچه بعضی از مدلهای کم قیمت نیززمانی که از برق AC استفاده میکنند برای نگهداری ازبارمیتوانند تا حدودی وضیعت برق شهر را تصحیح کنند.

آنها نوعاً توانایی حذف ولتاژهای اضافی گذرا نیز میباشند.

نیز یو پی اس ها بصورت خودکار خروجی خود را تنظیم میکنند.

به این مفهوم که وقتی ولتاژ باتری تغییرمیکند .

یو پی اس  آنرا جبران میکند تا اطمینان یابد که بارها این انرژی را در اختیار خواهند داشت.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

تست خودکار:

بیشتر یو پی اس ها این توانایی را دارند که خودشان را آزمایش کنند.

هدف ازاین آزمایش اینست که اطمینان پیدا کنیم یو پی اس کارایی خوبی دارد و تجهیزما به درستی نگهداری میشود.

بیشتر این آزمایش وقتی برای اولین بار یو پی اس را به برق متصل کردیم انجام میشود و پس از آن مطابق دوره های زمانی مشخص انجام میگیرد. برای مثال بعضی از یو پی اس ها روزی یکبار خودشان را آزمایش میکنند وبعضی دیگر هفته ای یکبار. در زمان اجرای این آزمایش امکان دارد بعضی از نشانگر های یو پی اس چشمک بزنند امکان دارد صدایی از آن بیایید اما نباید هیچ اثر زیادی برروی بارنگهداری شده داشته باشد.

اگر یو پی اس شما نرم افزارتست کننده داشته باشد با فعال کردن آن امکان دارد دوره های زمانی انجام این آزمایش را معیین کنید. و نیز شما میتوانید در زمان های نیاز به یو پی اس بگویید که این آزمایش را انجام دهد. این کار به این علت مورد احتیاج است که بعضی وقت ها درزمان روشن کردن یو پی اس ، باتری به علت استفاده شدن خالی است و این آزماش نمیتواند انجام شود. البته این آزمایش یک خصوصیت مهم است ولی جای یک آزمایش واقعی که شامل همه ی یو پی اس ها باشد را نمیگیرد. به این مفهوم که تمام تجهیزاتی را که قراراست مورد نگهداری قرار گیرد به یو پی اس متصل کنیم و دوشاخه یو پی اس را از برق بکشیم و کارکرد آن را ببینیم. هرچند این کار را زود انجام نمیدهیم چون باتری را ضغیف میکند واگر سیکلهای شارژ و دشارژ باتری زیاد شوند باعث کم شدن  عمر باتری خواهد شد. ولی باید دقت کرد که به هرحال دوره های زمانی مشخص،باید این کاررا بکنیم مخصوصا وقتی که ترکیب بارهای نگهداری شده تغییر کند.

شکل موج خروجی :

یکی از خصوصیت های کیفیت که در برخی موارد بسیار مهم است شکل موج خروجی یو پی اس است که به شکل سیگنال جریان متناوبی که به وسیله ی یو پی اس تولید میشود اشاره دارد. کیفیت و قیمت اینورتر داخلی یو پی اس ، اولین تعیین کننده شکل سیگنال AC خروجی است که به بیشتر یو پی اس ها تولید میشود شرایط خوب برای یک یو پی اس ، تولید شکل موجی تمیزنزدیک به شکل موج استانداردی است که بایستی مورد استفاده دستگاه قراربگیرد.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

هر یو پی اس  میتواند سه نوع شکل موج ایجاد کند:

موج سینوسی:

این، بهترین شکل موجی است که میتواند تولید شود چون شکل موج ایده آلی است که به وسیله ی (برق شهر) تولید میشود.

تولید یک خروجی سینوسی واقعی، احتیاج به مولفه های گرانقیمت است که تنها در اینورتر یو پی اس های باکیفیت برتریافت میشود. این مسئله بخصوص برای یو پی اس های آنلاین مهم است چون بارهای نگهداری شونده همیشه ازاینورتراستفاده میکنند.

شکل موج سینوسی واقعی معمولاً در یو پی اس های مدل بالا رویت میشود.

موج مربعی:

کم ترین نوع خروجی یک یو پی اس. موج مربعی بیشتر بعنوان مولفه (صاف) از یک موج سینوسی یاد میشود.

بجای زیاد شدن یکنواخت ولتاژازکمترین اندازه به زیادترین اندازه و برگشت دوباره آن، درموج مربعی این اتفاق لحظه ایی وبه یکباره انجام میشود. یعنی موج ازکمترین مقدارولتاژ ناگهان به بیشترین  اندازه آن میرسد، به مدت نصف سیکل آنجا میماند وناگهان به کمترین مقدار سقوط میکند ونصف سیکل دیگردرآن نقطه میماند واین اتفاق دوباره اتفاق می افتد. اینورترهای ارزان قیمت برای تولید خروجی موج مربعی ساخته شده اند  چون در آنها از پارامتر های ارزان قیمت بکار شده است. نباید تعجب کنید که بسیاری از تجهیزات دوست ندارند که با موج مربعی کار کنند بلکه بیشتر باید از این نکته تعجب کنید که بیشتر وسایل برقی با این موج کار میکنند.

علت های زیادی است که چرا موج مربعی سبب ایجاد مشکل میشود.

برای مثال، ماکزیمم ولتاژ یک موج مربعی طبیعتا کمتر از ماکزیمم ولتاژ یک موج سینوسی است که این برای بعضی تجهیزات، مشکلاتی را بوجود می آورد و نیز موج سینوسی تنها برای یک فرکانس است ولی موج مربعی برای فرکانسهای بالاتری است که به آنها “هارمونیک” مینامند و میتواند موجب ایجاد وزوزیا بوجود امدن اختلالاتی دیگردربعضی تجهیزات شود.

خروجی موج مربعی فقط درتجهیزات ارزان قیمت استفاده میشود.

باید حدالامکان از ان استفاده نشود.


موج مربعی اصلاح شده:

این موج ، چیزی بین موج سینوسی و موج مربعی است.

پالسهای مثبت و منفی موج مربعی کم شده ، از همدیگرجدا شده وبلندتر شده اند لذا، ولتاژماکزیمم خیلی به موج سینوسی نزدیک است ودرکل این شکل موج بسیار به شکل موج سینوسی نزدیک تراست. و نیز قیمت اجزاء ترکیب کننده یو پی اس با شکل موج مربعی اصلاح شده بسیار نزدیک به قیمت یو پی اس با شکل موج مربعی است تا یو پی اس با شکل موج سینوسی. تعداد تجهیزاتی که با موج مربعی تصحیح شده مشکل دارند بسیارکمترازآنهایی است که با موج مربعی مشکل دارند. موج مربعی تصحیح شده در بیشترانواع یو پی اس های مدل پایین ومتوسط استفاده میشود وگاهی وقت ها بنامهای: “تقریباً نزدیک شده به موج سینوسی”، “موج مربعی با پهنای پالس تصحیح شده” وحتی”موج سینوسی تصحیح شده” نیزگفته میشود که اصطلاح آخر، یک بیان بازاری است چون بیشتر خروجی موج مربعی شکل تصحیح شده، یک موج سینوسی، تصحیح شده آن و چیزهای دیگر نزدیک به موج سینوسی نمیباشد.

توجه :

برای یو پی اس های با شکل موج خروجی مربعی و یا مربعی تصحیح شده، تذکر تولیدکننده، استفاده از وسایل نگهداری شده برای زمان حداکثرپانوزده دقیقه است.
(IEC 62040-3 /1999)

بیشتر برای یک رایانه خانگی، یو پی اس ای با شکل موج مربعی تصحیح شده خوب میباشد.این یو پی اس، رایانه،مانیتور و دیگروسایل مانند این را بدون هیچ اختلالی نگهداری  خواهد کرد.

البته به یاد داشته باشید که یو پی اس های ارزان قیمت به هر حال از ولتاژ خط استفاده میکنند.

درحالیکه شکل موج خروجی فقط وقتی که ازباتری استفاده میشود کار خود را انجام میدهد.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

خاموش کردن اتوماتیک:

از اصلی ترین خصوصیات یک یو پی اس به خصوص وقتی که برای تغذیه کامپیوتر بکار برده می شود ممکن است به صورت خودکار خاموش شود. این خصوصیت به یو پی اس امکان میدهد که پیش از تمام شدن وقت بک آپ باتری ها کامپیوترشما را خاموش کند.

فکرکنید که یک کامپیوتربدون خصوصیت خاموش شدن خودکار کاراست.

لحظه ای برق قطع میشود و یو پی اس شارژ باتری بکار میبرد و نبود برق در وضیعتی که هیچکس نیست تا کاری برروی رایانه انجام دهد ادامه می یابد. سر انجام انرژی باتری نیزبه تمام میشود و خروجی یو پی اس قطع می شود رایانه نیز لحظه ایی خاموش می شود. دراین وضیعت تمام کاری که یو پی اس میکند ایجاد وقت برای خاموش شدن جبران ناپذیر رایانه بوده است و نه بیشتر و این در وضیعتی است که امکان دارد هنوزبرنامه روشنی وجود داشته باشد که نیاز است قبل ازخاموش شدن رایانه آن را خاموش کنید.

لذا یک یو پی اس توانایی خاموش کردن خودکار ، ازکلید نرم افزاروسخت افزارکه میکرو پروسسور آنرا به رایانه متصل می کند استفاده می نماید. می توان پارامترها را به نوعی تنظیم کرد تا اگر نبود برق برای زمان طولانی باشد یو پی اس ، رایانه تان را خاموش کند. برای نمونه امکان دارد شما بخواهید رایانه تان تا وقتی که هشتاد درصد باتری تمام شده است ازشارژ باتری استفاده کند وبعد یو پی اس ،رایانه شما را خاموش کند.

در این زمان نرم افزار یو پی اس یک برنامه  خاموش سازی را روشن میکند تا برنامه های شما را خاموش وسیستم را ببندد.

نیز اگر یو پی اس دارای توانایی shutdown باشد خود نیز توانایی خاموش کردن را دارد.

البته اگرشما هیچ زمان بدون ملاحظه برنامه ای را برروی رایانه خود فعال نکنید و مواظب باشید که وقتی احتیاجی به رایانه ندارید آنرا خاموش کنید، احتمالاً به این خصوصیت احتیاجی نخواهید داشت.

ولی داشتن آن هنوزیک توانایی خوب است.

چون مردم اندکی رایانه ی خود را زمانی که باید، خاموش می کنند.

مشخصات الکتریکی یو پی اس

توجه:

این خصوصیت خالی ازعیب نیست.

وجود برخی ازبرنامه های کامپیوتری ضعیف است و نمی توانند به درخواستی به پیامی که ازسوی سیستم عامل برای خاموش خود بگیرد و پاسخ دهند. اگرشما برنامه ی بازی دارید و رایانه را ترک می کنید امکان دارد نرم افزار به جای خاموش برروی جمله “آیا میخواهید این را سیو کنید؟”

گیرکند و ناچار شود سیستم عامل را برای بستن رایانه لحظه ایی ازکاربیاندازد.

بیشتر وقت ها این توانایی بسیارخوب است ولی هیچ وقت کاررا به  سرنوشت نسپارید.

وقتی که کارتان تمام شد، برنامه خود را سیو کنید وبرنامه را خاموش کنید.