عمر باتری یو پی اس های چینی

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
عمر باتری یو پی اس های چینی

آنچه در این مطلب خواهید خواند

عمر باتری یوپي اس های چینی

عمر باتری یو پی اس های چینی

عمر باتری یو پی اس های چینی ، رسام
عمر باطری یوپی اس های چینی

طول عمر مفید باتری یو پی اس کم می باشد و لازم است آنها را منبعی محدود تامین انرژی الکتریکی برای دستگاه یو پی اس به بحساب آورد و موقعی که برای زمان طولانی از آنها بهره گیری شود حتماً لازم است آنها را تعویض کرد . روش بکارگیری از باطری یوپی اس و شرایط محیطی که باتری دستگاه یوپی اس در آن قرار دارد اثر گذاری مستقیم بر طول عمر مفید باتری ups دارد.

به همین سبب تعیین و گزینش نوع باطری برای نصب در دستگاه UPS نیاز به توجه فراوان دارد .

عوامل موثر در طول عمر باتری

عواملی که بیشترین اثر بخشی را برای عمر باتری دارند در ذیل بیان شده اند انبار کردن طویل مدت باطری های VRLA عموماً مابین 12 تا 18 ماه در دمای C° 25 می باشد که این مدت از زمان شارژ باطری شروع می شود .

باتریهای VRLA را نباید هرگز در حالی که دشارژ یا نیمه دشارژ هستند انبار کرد .

UPS

همواره باتری ها را در مکانی خشک ، خنک و تمیز در جعبه بندی ابتدایی حفاظت کنید.

در صورتی که مجبور به نگهداری باطری یوپی اس برای مدت 1 سال و یا بیشتر از آن هستید بایستی آن را باز هم یک بار شارژ کنید. طول عمر معین شده برای باتری یو پی اس بر حسب فرضیات ویژه ای درباره روش بکارگیری از باطری و محیط نگهداری آن ، از طریق تولید کننده باتری بیان میگردد. تولید کننده گان باتری یو پی اس تاکید می کنند که در شروط مناسب شارژ باطری و در دمای تعیین شده و با توجه به نوبت تعیین شده دوره شارژ و دشارژ ، باطری آنها برای سال های زیادی کار خواهد کرد.موقع بکارگیری از باتری برای یو پی اس، شاید دمای محیط دستگاه با آنچه که تولید کننده گان باتری بیان کرده اند برابر نمی باشد.

طول عمر مفید باتری دستگاه یوپی اس معمولا از عمر تعیین شده  آن کمتر می باشد .